Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Krośniewicach Nr XII/73/07
z dnia 17 sierpnia 2007 r.

Statut Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1.

1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady Miejskiej Nr 165/XXX/96 z dnia 23 sierpnia 1996 r. w sprawie połączenia jednostek kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Krośniewic.

2. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach działa na zasadach określonych:

 1. ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
 2. ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U.z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)
 4. rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dn. 17.02.1992r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 1992r. Nr 20, poz.80)
 5. ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)
 6. w niniejszym statucie

§2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 2. Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krośniewicach
 3. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Krośniewic
 4. Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - należy przez to rozumieć Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
 5. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

§3

1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji posiada osobowość prawną.

2. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach jest Rada Miejska w Krośniewicach.

§4

1. Siedziba Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji mieści się w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 16.

2. Terenem działania Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest teren gminy Krośniewice.

3. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji może również działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

4. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz na bazie świetlic wiejskich i obiektów sportoworekreacyjnych położonych na terenie miasta i gminy.

5. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji może używać skrótu GCKSiR w Krośniewicach.

6. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby

Rozdział II

Cel i zakres działania

§5

1. Celem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych i turystycznych również w kraju i zagranicą. 

2. Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji należy:

 1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukęi folklor,
 2. stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
 3. organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, plenerów, odczytów,konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych,
 4. koordynowanie i organizacja na terenie miasta i gminy w zakresie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych,
 5. współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz szkołami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,
 6. nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i wypoczynkowej,
 7. prowadzenie współpracy kulturalnej i sportowej z zagranicą, 
 8. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych,
 9. rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelnictwa, popularyzacja książek, 
 10. udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 11. promocja gminy, a w szczególności: udział w targach, gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz, 
 12. tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, 
 13. współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 14. organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji oraz innych dni wolnych od zajęć szkolnych,

3. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji realizując swoje zadania i plany, może zawierać umowy i porozumienia z innymi podmiotami w kraju i za granicą, na zasadach prawem przewidzianych,

§6

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji może również:

 1. prowadzić działalność usługową, w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji, reklamy, wydawnictw i poligrafii,
 2. zajmować się działalnością handlową, w zakresie produktów rękodzieła ludowego, publikacji, wydawnictw, filmów, nagrań, itp.,
 3. sprzedawać bilety na własne imprezy i obiekty będące w jego władaniu,
 4. prowadzić małą gastronomię i drobny handel,
 5. prowadzić doradztwo w dziedzinach związanych z działalnością statutową.

Rozdział III

Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

§7

Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zarządza Dyrektor, który:

 1. reprezentuje instytucję na zewnątrz,
 2. podejmuje samodzielnie decyzje oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność,
 3. jest pracodawcą dla zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pracowników,
 4. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instytucji,
 5. nadaje strukturę organizacyjną Gminnemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,
 6. koordynuje prace i funkcjonowanie poszczególnych pionów i komórek organizacyjnych,
 7. wydaje w oparciu o obowiązujące przepisy zarządzenia wewnętrzne.

§8

Do zakresu działania Dyrektora należy ponadto:

 1. zatwierdzanie rocznego planu działalności,
 2.  sporządzanie, zatwierdzanie i przekazywanie sprawozdań, informacji i koniecznych dokumentów z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w obowiązującym zakresie i terminach, bądź na polecenie jednostek sprawujących nadzór merytoryczny i finansowy,
 3. występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych

§9

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji powołuje i odwołuje Burmistrz.

§10

1. Przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji działa Rada Doradcza powoływana przez Dyrektora, jako organ opiniodawczy i doradczy.

2. W skład Rady Doradczej wchodzą przedstawiciele lokalnej społeczności: Rady Miejskiej, stowarzyszeń mających siedzibę na terenie gminy, sołectw. 

3. Cel i zasady działania Rady Doradczej ustala Dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem.

§11

1.Organizację wewnętrzną Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza.

2.Połączenie, podział oraz likwidacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji może nastąpić na mocy uchwały Rady Miejskiej.

§12

Nadzór nad Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji sprawuje Rada Miejska i Burmistrz w ramach swoich kompetencji

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej

§13

1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji może zbywać środki trwałe po uzyskaniu opinii Rady Doradczej stosując odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych

§14

1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

2. Przychodami Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji są:

 1. wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,
 2. dotacje z budżetu Gminy,
 3. dobrowolne wpłaty, darowizny, spadki, zapisy osób prawnych i fizycznych,
 4. odsetki z lokat bankowych a także wpływy z innych źródeł.
 5. Działalność Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji może być finansowana i wspierana z pożyczek i kredytów bankowych oraz instytucji leasingowych.
 6. Wysokość rocznej dotacji na działalność Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji ustala Rada Miejska

§15

1. Czynności prawnych w imieniu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje jednoosobowo Dyrektor.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego

§16

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odpowiada za majątek własny i powierzony mu przez Gminę Krośniewice, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki nieruchomościami, którym zobowiązane jest gospodarować z należytą starannością poprzez m.in.:

 1. prowadzenia własnej ewidencji mienia,
 2.  przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. dokonywanie określonych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. zapobieganie dekapitalizacji i dewastacji majątku

Rozdział V

Przepisy końcowe

§17

1. Zmiany niniejszego statutu dokonywane mogą być w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Statut_GCKSiR.pdf (PDF, 47.67Kb) 2016-08-10 15:30:57 397 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Żylak 10-08-2016 15:30:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Żylak 17-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Żylak 10-08-2016 15:45:51