Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa i montaż nagrzewnicy wodnej 3-rzędowej

 

Krośniewice, 12.08.2016 r.

 

Nr sprawy: GCKSIR/1/VIII/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 ze zmianami), na podstawie art. 4 pkt. 8) tejże ustawy)

 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach informuje, że prowadzi zapytanie ofertowe pn.: „dostawa i montaż nagrzewnicy wodnej 3-rzędowej.

 

 1. Zamawiający:

 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a

99-340 Krośniewice

tel. (24) 252-51-09

e-mail: gcksir@krosniewice.net

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nagrzewnicy wodnej 3-rzędowej potrzebnej do ogrzania hali o powierzchni 1248 m2 i kubaturze 12 185 m3 o następujących parametrach:

 1. Przepływ powietrza 5 700 m3/h

 2. Temperatura wody grzewczej 60/40 oC

 3. Przepływ wody grzewczej 0,34 l/s

 4. Spadek ciśnienia wody 4,1 kPa

 5. Moc nagrzewnicy wtórnej min. 27,91 kW

 6. Temperatura powietrza za nagrzewnicą wtórną min. 24,7 oC

Wykonawca w celu doboru urządzenia oraz dokładnego oszacowania wartości zamówienia powinien zapoznać się z warunkami panującymi w hali sportowej (wizja lokalna).

 

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego - Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a, 99-340 Krośniewice lub telefonicznie pod numerem tel. (24) 252-51-09.

Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnioną do kontaktowania się
z Wykonawcami jest:

 

Miłosz Gawrysiak

tel. 785-242-502

 

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin realizacji: do 30.09.2016 r.

 

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 1. posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności określonych w przedmiocie zamówienia;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 3 dostawy nagrzewnic o zbliżonych parametrach;

 3. dysponowania zdolnością finansową, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 6 Zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.

 

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

 3. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.

 4. wykaz 3 dostaw, których przedmiotem były nagrzewnice o zbliżonych parametrach jak przedmiot niniejszego zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dostawy, dat wykonania i odbiorców - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5 b) zapytania ofertowego. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

 1. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę.

 2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści
  z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści zostaną odrzucone.

 3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz
  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii - poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.

 4. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była trwale spięta tak by uniemożliwić dekompletację.

 5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Cena 100% - łączna cena oferty z podatkiem VAT za realizację dostawy i montaż nagrzewnicy wodnej 3-rzędowej na potrzeby hali sportowej w Krośniewicach. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z formularza ofertowego. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a, 99-340 Krośniewice, osobiście lub pocztą w terminie do dnia 22.08.2016 r. do godziny 1030 z dopiskiem „dostawa i montaż nagrzewnicy wodnej 3-rzędowej”.

Termin otwarcia ofert 22.08.2016 r. godzina 1100.

 

Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym Wykonawcy” - druk przesłany w załączeniu.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 1. Ocenie poddane zostaną tylko oferty, które będą spełniały wszystkie wymogi formalne i będą zawierały dokumenty, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające wymogów nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert i zostaną odrzucone. O odrzuceniu oferty Wykonawca zostanie poinformowany faksem, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Zamawiający wyklucza możliwość uzupełnienia przez Wykonawców brakujących w ofercie informacji i dokumentów. Dopuszcza się występowanie do Wykonawców celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo możliwość poprawy w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej i oczywistej omyłki rachunkowej.

 2. Okres związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert (wyznaczonego terminu

złożenia ofert w postępowaniu).

 1. Podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
  o niniejszym powiadomiony faksem, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Pozostali Wykonawcy również zostaną poinformowani
  o wyborze faksem, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyniki zostaną opublikowane na stronie bip.gcksir.krosniewice.pl.

 2. Oferty przesłane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy są uprawnieni do wprowadzenia zmian do złożonej oferty lub jej wycofania, przy czym zmiany lub wycofanie musi być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane tak jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

 3. Zasady zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana jednorazowo
z dołu, po zrealizowaniu i odebraniu przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego bez żadnych uwag protokołu odbioru końcowego.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Małgorzata Przygodzka-

Dyrektor GCKSiR

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie_tablica_internet nagrzewnica.doc (DOC, 52.KB) 2016-08-12 15:58:11 52.KB 282 razy
Wynik postępowania
1 Wybór wykonawcy - nagrzewnica.jpg (JPG, 376KB) 2016-08-22 13:00:43 376KB 281 razy
2 wybór oferty 22.08.2016.docx (DOCX, 10.KB) 2016-08-22 13:02:45 10.KB 277 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Żylak 12-08-2016 15:58:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Żylak 12-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Żylak 22-08-2016 13:04:16